Mmmm..... cookies...

Husdyr

Husdyrhold er tilladt, såfremt der foreligger en skriftlig tilladelse fra boligselskabet. 

Betingelserne for at få en tilladelse står i kontrakten, som ser således ud: 

Lejerbo afd. 

Bolig Nr. 

I ovennævnte afdeling tillades det hermed at holde een hund eller een kat, på nedennævnte betingelser 

Husdyret må ikke være til gene for ejendommens beboere. 

Husdyret skal føres i snor på ejendommens områder. 

Husdyret må ikke færdes på plæner, i bevoksning eller legepladser. 

Det er ejerens ansvar, at der ikke sker tilgrisning med efterladenskaber fra husdyret på ejendommens arealer. 

Hunden må ikke hindre personer med lovligt ærinde adgang til lejemålet. 

Ejeren er pligtig, på forlangende af bestyrelse eller boligselskab, at dokumentere lovpligtig ansvarsforsikring på husdyret. 

Det fremhæves at nærværende tilladelse til husdyrhold, kun er gældende for det i øjeblikket værende husdyr, og at evt. tilladelse til at anskaffe et nyt husdyr beror på den beboerrepræsentation, der vælges i ejendommen. 

Lejer forpligter sig ved sin underskrift at overholde ovenfor nævnte reglement, og har samtidig erklæret sig indforstået med, at fremover berettigede klager over husdyret vil medføre krav om fjernelse af husdyret. 


Dato. 


Underskrift.