Mmmm..... cookies...

Husorden

PLATANHAVEN 
Lejerbo afd . 253 AFFALD 
Køkkenaffald skal være omhyggeligt indpakket før det kastes i skakten. Større effekter skal anbringes i de dertil indrettede affaldsrum ( carport 1 + 2 ), hvor der også er containere til aviser og flasker. 

ALTANER 
Af hensyn til bebyggelsens ydre fremtræden, må tøjtørring kun ske under gitterhøjde. 

Altankasser må kun anbringes på indvendig side af gitter. 

ANSVAR 
Beboerne skal selv stå til ansvar for overtrædelse af sundheds-, bygnings- og politivedtægterne og holde boligselskabet skadesløs. 

ANTENNER 
Antenner og parabolantenner må ikke opsættes uden særlig tilladelse. 

BAD OG TOILET 
Der må ikke kastes ting i WC - skålen, som kan stoppe afløbet. Alle utætheder skal omgående meldes til varmemesteren. Beboeren skal selv holde afløb fra badekar og gulv rene. 

CARPORTE 
Kæderne på carportene skal altid være påsat og aflåst. Det er kun tilladt at afmontere kæderne ved ind - og udkørsel. 

CYKLER, BARNEVOGNE M.M. 
Må kun henstilles i de dertil indrettede kælderrum eller stativer. Barne- og klapvogne, der står på opgange, vil uden varsel blive fjernet af ejendommens funktionærer. 

FORURENING 
Forurener en beboer anlægget eller opgange m.m, skal rengøring omgående foretages af vedkommende. Undlades dette, vil rengøring blive udført for vedkommendes regning. Dette gælder også graffiti udført på bygninger mv. Af hensyn til de skader rotter og duer forvolder, er det forbudt at fodre fugle på ejendommens areal. 

FYRVÆRKERI 
Fyrværkeri må ikke afbrændes i lejligheden eller ejendommens gård og have eller nedkastes fra altaner. 

GANGSTIER & GRÆSPLÆNER 

Færdsel på cykel på stier og plæner er ikke tilladt. 

HUSDYR 
Husdyrhold er tilladt, såfremt der foreligger en skriftlig tilladelse fra boligselskabet. 

HÆRVÆRK 
Ved ødelæggelser og hærværk på ejendommen og det grønne område, vil der blive rejst erstatningskrav. 

LEG OG BOLDSPIL 
Leg og ophold i opgange er ikke tilladt. Boldspil skal finde sted på boldbanen ved nr. 17. 

Boldbanen må kun benyttes til kl. 21:00, i skoleferier dog kl. 22:00. 

OPGANGE 
Intet må henstilles i opgangene, medmindre tilladelse fra udlejer foreligger. 

PARKERING 
Parkering må kun finde sted på de afmærkede områder. Last og campingvogne må ikke parkeres på ejendommens område . 

STØJ 
Boring i lofter og vægge samt andet støjende arbejde må kun finde sted mandag til fredag fra kl. 08.00 til 19.00, lørdag fra kl. 10.00 til 16.00 og ikke på søn- og helligdage. Benyttelse af radio, fjernsyn og musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyntagen til øvrige beboere. Musikundervisning må kun finde sted efter skriftlig tilladelse . 

VASKERI 
Maskinerne må kun benyttes iflg. de ophængte instruktioner. Mad & tobak må ikke nydes i vaskeriet. 
Husdyr må ikke medbringes. 

VASKEMASKINER I LEJEMÅLENE 
Vaske- og opvaskemaskiner må kun installeres i lejligheden, når skriftlig tilladelse fra boligselskabet foreligger. Maskinen skal opstilles iflg. vand- og el. reglerne, og afslutningsvis skal installationen godkendes af afdelingens varmemester. 

VENTILATION 
Udsugning i køkken og bad skal regelmæssigt rengøres. 
Emhætter må ikke tilsluttes eksisterende ventilationsanlæg. 

Det er i alle beboeres interesse at overholde denne husorden. Det vil skabe ro og tilfredshed, hvis alle indser nødvendigheden af hensyntagen til de fælles interesser, og dermed også holde vedligeholdelsesudgifterne lavest muligt. Boligselskabets funktionærer har ret og pligt til at påtale overtrædelser af gældende regler samt anden uhensigtsmæssig adfærd.